fbpx

New 2

父母或者學生總係會擔心去留學後冇人照顧、會悶冇嘢玩或者走唔出華人圈子。我哋嘅留學生Christy就話你知其實留學生活一樣多姿多彩!

Posted on Feb 21, 2019

Article by admin / / No Comments